Mbixane…

Owuuuu mdak’omnyama.
Hay! ubuhle nobumnandi bengoma,
Hay! uthando nobunye bezizwe, ngenxa ye ngoma.

Iqhawe’laxhentsa, liteya;
lixhakazela yimixhaga yeziqu zakwa lizwi lemveli.
Lon’elavela kwingcambu, neenzonzobila zesizalo sakwa Xhosa.
Hayi xhwayelo kulongqondo,
exhabash’umxhelo kwezakwantu.
ikhwang’ elizalwa yinkunz’ emanzandonga,
emaphondw’ axananazileyo kweloxhanti lenkundla kwa Mbixane.
Uzele Mashiyamahle, uzele uMbabala, uzele Sbhushwana…..
Lale ngokuthula, Nkosi yengoma kwantu.

Vele kakade kwakutshiwo kwathiwa “inkom’enqoma yintsenge bheka”
Kwakutshiwo kwathiwa “sohamba ngohamba kub’asilokhaya eli”
Kwakutshiwo vele kwathiwa “umntu, into ezelwe ngumfazi imihla yakhe mifutshane izele zinkathazo”

Kwakutshiwo maan kwathiwa “yomelelani nina bakwa Mbixane ngoba yena uloyisile ihlabathi”…

Kumnandi maan ubangum-Afrika xa kukho amadod’anje.
Aliphakamisayo, iSiko ne Zithethe zomz’omnyama
Azidlayo ngobuciko nemvelaphi yase Afrika.
Kunga kungasoloko kukhona amadoda azochankcatha kulommango wakwazwi lemveli……

Hello!!!!!!!!

I’m caught up of two beliefs, being a christian and a traditionalist, in a world of christianity where culture, tradition and ancestors don’t exist, part of my upbringing. A tradition that has taught me values of humanity, of womanhood, manhood and the value of gender with its stages of growth from a tender age. The african celebration and style in culture, the importance of ubuntu, and the weight the ‘thanks giving’ has. Black people, cultured black people had never denied the existence of the above, the existence and the power of God, dating back. Qamata was praised, Mvel’ingqangi was praised in mountains and those were the name used to call and respect the almighty that he is above all. We, the living and the dead kneel before him, we never praise our ancestors, making them God, no, we acknowledge their spirit is amongst us, breath does not perish the body decompose to the soil, the body get burnt to ashes, sometimes slaughtered and all sorts of things whilst the spirit lives and circulates in the beings…..
I often wonder if whether we’d lost the path as indigenous creature of the South of Africa?… I don’t really know….

I just wanted to say Hello!!!!!!!!, and here’s the plattform…..